MySQL replicatie resetten

Als de replicatie, om wat voor reden dan ook, niet meer werkt, dan kan deze op onderstaande wijze hersteld worden.

Op de master

sudo mysql -u root -p
mysql> RESET MASTER;
mysql> FLUSH TABLES WITH READ LOCK;
mysql> SHOW MASTER STATUS;

Belangrijk is nu om de File en Position te onthouden, te zien in het overzicht.

Open nu een nieuw terminalvenster, om zeker te weten dat de inhoud van de database ondertussen niet kan wijzigen en maak een dump van alle databases:

mysqldump -u root -p --all databases > /pad/mysqldump.sql

Nu kun je de lock vrijgeven:

mysql> UNLOCK TABLES;

Op de slave

sudo mysql -u root -p
mysql> STOP SLAVE;
mysql> EXIT

Nu kun je op de slave de dump importeren:

sudo mysql -u root -p < /pad/mysqldump.sql

Nu kunnen we de slave opnieuw starten:

sudo mysql -u root -p
mysql> RESET SLAVE;
mysql> CHANGE MASTER TO MASTER_LOG_FILE='mysql-bin.000001', MASTER_LOG_POS=2404;

Let op dat je op de oranje plaatsen de eerder verkregen waarden van File en Position vanaf de master invult.

mysql> START SLAVE;

Done! ✅

MySQL replicatie instellen

Als jouw gegevens steeds belangrijker worden, dan is replicatie van jouw MySQL databases natuurlijk geen overbodige luxe. Onderstaande stappen toont hoe replicatie in te stellen op Ubuntu 20.04. Ik ga er hierbij van uit dat MySQL op zowel de Master als Slave al geïnstalleerd zijn.

Op de master

Wijzig de MySQL-configuratie.

sudo nano /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf

Wijzig de regel server-id naar:

server-id = 1

Het kan ook nodig zijn om het bind-address aan te passen. Als deze op 127.0.0.1 staat, dan is het namelijk onmogelijk om extern verbinding te maken. Pas deze in dit geval dan aan naar het lokale netwerkadres, bijvoorbeeld:

bind-address = 192.168.0.104

Voeg aan het einde van het bestand de volgende regels toe:

log_bin = /var/log/mysql/mysql-bin.log
log_bin_index =/var/log/mysql/mysql-bin.log.index
relay_log = /var/log/mysql/mysql-relay-bin
relay_log_index = /var/log/mysql/mysql-relay-bin.index

Herstart de MySQL service om de wijzigingen door te voeren:

sudo systemctl restart mysql

Open MySQL:

sudo mysql -u root -p

Maak nu een gebruiker voor replicatie aan:

mysql> CREATE USER replication_user@192.168.0.10 IDENTIFIED BY 'wachtwoord';

Vervang de oranje velden naar de juiste waarden, waarbij het bovenstaande IP adres vervangen moet worden naar het adres van de MySQL Replication Slave.

Geef de nieuwe gebruiker nu replicatie-rechten:

mysql> GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* TO replication_user@192.168.0.10;
mysql> FLUSH PRIVELEGES;

Vervang in bovenstaande opdrachten de oranje velden naar de eerder aangemaakte gebruiker met het juiste IP-adres.

Je kunt controleren of de rechten juist toegekend zijn:

mysql> SHOW GRANTS FOR replication_user@192.168.0.10;

MySQL geeft dan als het goed is onderstaande uitvoer:

+---------------------------------------------------------------------+
| Grants for replication_user@192.168.0.10              |
+---------------------------------------------------------------------+
| GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* TO `replication_user`@`192.168.0.10` |
+---------------------------------------------------------------------+
1 row in set (0.01 sec)

De Master is nu juist geconfigureerd.

Op de Slave

Wijzig de MySQL-configuratie.

sudo nano /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf

Wijzig de regel server-id naar:

server-id = 2

Voeg onderstaande regels aan het einde toe:

read_only = 1
log_bin = /var/log/mysql/mysql-bin.log
log_bin_index =/var/log/mysql/mysql-bin.log.index
relay_log = /var/log/mysql/mysql-relay-bin
relay_log_index = /var/log/mysql/mysql-relay-bin.index

In het verleden ben ik de regel read_only = 1 eens vergeten. Zonder deze regel kunnen de gegevens in de Slave aangepast worden wat natuurlijk niet de bedoeling is en ervoor zorgt dat replicatie stopt.

Herstart de MySQL service om de wijzigingen door te voeren:

sudo systemctl restart mysql

Kijk nu op de Master naar de status van het replicatie-proces. Onthoud hierbij het bestand (File) en de positie (Position).

mysql> SHOW MASTER STATUS\G

Je krijgt uitvoer die er ongeveer zo uitziet:

*************************** 1. row ***************************
       File: mysql-bin.000001
     Position: 8149807

   Binlog_Do_DB:
 Binlog_Ignore_DB:
Executed_Gtid_Set:
1 row in set (0.00 sec)

Ga terug naar de Slave.

Open MySQL:

sudo mysql -u root -p

Configureer de Slave voor replicatie:

mysql> CHANGE MASTER TO MASTER_HOST='192.168.0.104', MASTER_USER='replication_user', MASTER_PASSWORD='wachtwoord', MASTER_LOG_FILE='mysql-bin.000001', MASTER_LOG_POS=8149807;

Velden in oranje zijn eerder verkregen/ingestelde waarden. Start de Slave:

mysql> START SLAVE;

Je kunt de status van de Slave controleren:

mysql> SHOW SLAVE STATUS\G

Als achter Slave_IO_Running en Slave_SQL_Running de waarde Yes staat, dan betekent dit dat alles naar behoren werkt:

Slave_IO_Running: Yes
Slave_SQL_Running: Yes

Done! ✅